Venkatesh Stotra in Marathi – व्यंकटेश स्तोत्र मराठीत

Shri Venkatesh Stotra in Marathi

श्रीगणेशाय नमः । श्री व्यंकटेशाय नमः ।

ॐ नमो जी हेरंबा ।सकळादि तूं प्रारंभा ।
आठवूनि तुझी स्वरुपशोभा । वंदन भावें करीतसे ॥ १ ॥

नमन माझे हंसवाहिनी । वाग्वरदे विलासिनी ।
ग्रंथ वदावया निरुपणी । भावार्थखाणी जयामाजी ॥ २ ॥

नमन माझे गुरुवर्या । प्रकाशरुपा तूं स्वामिया ।
स्फूर्ति द्यावी ग्रंथ वदावया । जेणें श्रोतया सुख वाटे ॥ ३ ॥

नमन माझे संतसज्जना । आणि योगियां मुनिजनां ।
सकळ श्रोतयां सज्जना । नमन माझे साष्टांगी ॥ ४ ॥

ग्रंथ ऐका प्रार्थनाशतक । महादोषासी दाहक ।
तोषूनियां वैकुंठनायक । मनोरथ पूर्ण करील ॥ ५ ॥

जयजयाजी व्यंकटरमणा । दयासागरा परिपूर्णा ।
परंज्योति प्रकाशगहना । करितों प्रार्थना श्रवण कीजे ॥ ६॥

जननीपरी त्वा पाळिलें । पितयापरी त्वां सांभाळिले ।
सकळ संकटापासूनि रक्षिलें । पूर्ण दिधलें प्रेमसुख ॥ ७ ॥

हें अलोलिक जरी मानावें । तरी जग हें सृजिलें आघवें ।
जनकजनीपण स्वभावें । सहज आलें अंगासी ॥ ८ ॥

दीनानाथा प्रेमासाठी । भक्त रक्षिले संकटी ।
प्रेम दिधलें अपूर्व गोष्टी । भजनासाठी भक्तांच्या ॥ ९ ॥

आतां परिसावी विज्ञापना । कृपाळुवा लक्ष्मीरमणा ।
मज घालोनी गर्भाधाना । अलौकिक रचना दाखविली ॥ १०॥

तुज न जाणतां झालों कष्टी । आतां दृढ तुझे पायीं घातली मिठी ।
कृपाळुवा जगजेठी । अपराध पोटीं घालीं माझें ॥ ११ ॥

माझिया अपराधांच्या राशी । भेदोनि गेल्या गगनासी ।
दयावंता हृषीकेशी । आपुल्या ब्रीदासी सत्य करीं ॥ १२ ॥

पुत्राचे सहस्त्र अपराध । माता काय मानी तयाचा खेद ।
तेवीं तू कृपाळू गोविंद । मायबाप मजलागी ॥ १३ ॥

उदडांमाजी काळेगोरे । काय निवडावें निवडणारे ।
कुचलिया वृक्षांची फळें । मधुर कोठोनि असतील ॥ १४ ॥

अराटीलागीं मृदुला । कोठोनि असेल कृपावंता ।
पाषाणासी गुल्मलता । कैसियापरी फुटतील ॥ १५ ॥

आपादमस्तकावरी अन्यायी । परी तुझे पदरीं पडिलों पाहीं ।
आतां रक्षण नाना उपायीं । करणें तुज उचित ॥ १६ ॥

समर्थाचिये घरीचे श्र्वान । त्यासी सर्वही देती मान ।
तैसा तुज म्हणवितों दीन । हा अपमान कवणाचा ॥ १७ ॥

लक्ष्मी तुझे पायांतळी । आम्ही भिक्षेसी घालोनि झोळी ।
येणे तुझी ब्रीदावळी । कैसी राहील गोविंदा ॥ १८ ॥

कुबेर तुझा भांडारी । आम्हां फिरविसी दारोदारीं ।
यांत पुरुषार्थ मुरारी । काय तुजला पैं आला ॥ १९ ॥

द्रौपदीसी वस्त्रें अनंता । देत होतासी भाग्यवंता ।
आम्हांलागी कृपणता । कोठोनि आणिली गोविंदा ॥ २० ॥

मावेची करुनी द्रौपदी सती । अन्ने पुरविलीं मध्यरातीं ।
ऋषीश्र्वरांच्या बैसल्या पंक्ती । तृप्त केल्या क्षणमात्रें ॥ २१ ॥

अन्नासाठी दाही दिशा । आम्हा फिरविसी जगदिशा ।
कृपाळुवा परमपुरुषा । करुणा कैसी तुज न ये ॥ २२ ॥

अंगीकासा री या शिरोमणी । तुज प्रार्थितो मधुर वचनीं ।
अंगीकार केलिया झणीं । मज हातीचे न सोडावें ॥ २३ ॥

समुद्रे अंगीकारिला वडवानळ । तेणें अंतरी होतसे विव्हळ ।
ऐसें असोनि सर्वकाळ । अंतरी सांठविला तयानें ॥ २४ ॥

कूर्में पृथ्वीचा घेतला भार । तेणे सोडिला नाहीं बडिवार ।
एवढा ब्रह्मांड गोळ थोर । त्याचा अंगीकार पै केला ॥ २५ ॥

शंकरे धरिलें हाळाहळा । तेणे नीळवर्ण झाला गळा ।
परी त्यागिले नाही गोपाळा । भक्तवत्सला गोविंदा ॥ २६ ॥

माझ्या अपराधांच्या परी । वर्णितां शिणली वैखरी ।
दुष्ट पतित दुराचारी । अधमाहूनि अधम ॥ २७ ॥

विषयासक्त मंदमति आळशी । कृपण कुव्यसनी मलिन मानसीं ।
सदा सर्वकाळ सज्जनांसी । द्रोह करी सर्वदा ॥ २८ ॥

वचनोक्ति नाहीं मधुर । अत्यंत जनासी निष्ठुर ।
सकळ पामरांमाजीं पामर । व्यर्थ बडिवार जगी वाजे ॥ २९ ॥

काम क्रोध मद मत्सर । हें शरीर त्यांचे बिढार ।
कामकल्पनेसी थोर । दृढ येथे केला असे ॥ ३० ॥

अठरा भार वनस्पतींची लेखणी । समुद्र भरला मषीकरुनी।
माझे अवगुण लिहितां धरणीं । तरी लिहिले न जाती गोविंदा ॥ ३१ ॥

ऐसा पतित मी खरा । तरी तूं पतितपावन शारङ्गधरा ।
तुवां अंगीकार केलिया गदाधरा । कोण गुणदोष गणील ॥ ३२ ॥

नीचा रतली रायासीं । तिसी कोण म्हणेल दासी ।
लोह लागतां परिसासी । पूर्वस्थिती मग कैंची ॥ ३३ ॥

गांवीचे होते लेंडवोहळ । गंगेसी मिळतां गंगाजळ ।
काकविष्ठेचे झाले पिंपळ । तयांसी निंद्य कोण म्हणे ॥ ३४ ॥

तैसा कुजाति मी अमंगळ । परी तुझा म्हणवितो केवळ ।
कन्या देऊनियां कुळ । मग काय विचारावे ॥ ३५ ॥

जाणत असतां अपराधी नर । तरी कां केला अंगीकार ।
अंगीकारावरी अव्हेर । समर्थें केला न पाहिजे ॥ ३६ ॥

धांव पाव रे गोविंदा । हाती घेवोनिया गदा ।
करी माझ्या कर्मांचा चेंदा । सच्चिदानंदा श्रीहरी ।।३७।।

तुझिया नामाची अपरिमित शक्ती । तेथे माझी पापे किती ।
कृपाळुवा लक्ष्मीपती । बरवे चित्ती विचारी ।।३८।।

तुझे नाम पतितपावन । तुझे नाम कलिमलदहन ।
तुझे नाम भवतारण । संकटनाशन नाम तुझे ।।३९।।

आता प्रार्थना ऐक कमळापती । तुझे नामी राहो माझीमती मती।
हेंची मागतो पुढत पुढती । परंज्योती व्यंकटेशा ।।४०।।

तू अनंत तुझी अनंत नामे । तयांमाजी अति सुगमे ।
ती मी अल्पमती प्रेमे । स्मरूनी प्रार्थना करीतसे ।। ४१।।

श्रीव्यंकटेशा वासुदेवा । प्रद्युम्ना अनंता केशवा ।
संकर्षणा श्रीधरा माधवा । नारायणा आदिमूर्ती ।।४२।।

पद्मनाभा दामोदरा । प्रकाशगहना परात्परा ।
आदि अनादि विश्वंभरा । जगदुद्धारा जगदीशा ।।४३।।

कृष्णा विष्णो ह्रीशिकेषा । अनिरुद्धा पुरूषोतम्मा परेशा ।
नृसिंह वामन भार्गवेशा । बौद्ध कलंकी निजमूर्ती ।। ४४।।

अनाथरक्षका आदिपुरुषा । पूर्णब्रह्म सनातन निर्दोषा ।
सकळमंगळ मंगळाधीशा । सज्जनजीवना सुखमूर्ती ।।४५।।

गुणातीता गुणज्ञा । निजबोधरूपा निमग्ना ।
शुध्द सात्विका सुज्ञा । गुणप्राज्ञा परमेश्वरा ।।४६।।

श्रीनिधी श्रीवत्सलांछनधरा । भयकृदभयनाशना गिरिधरा ।
दुष्टदैत्यसंहारकरा । वीरा सुखकरा तू एक ।।४७।।

निखिल निरंजन निर्विकारा । विवेकरवाणी वैरागरा ।
मधुमुरदैत्यसंहारकरा । असुरमर्दना उग्रमूर्ती ।।४८।।

शंखचक्र गदाधरा । गरुडवाहना भक्तप्रियकरा ।
गोपीमनरंजना सुखकरा । अखंडित स्वभावे ।।४९।।

नानानाटकसूत्रधारिया । जगद्व्यापका जगद्वर्या ।
कृपासमुद्रा करुणालया । मुनिजनध्येया मूळमूर्ती ।।५०।।

शेषशयना सार्वभौमा । वैकुंठवासिया निरूपमा ।
भक्तकैवारिया गुणधाम । पाव आम्हां ये समयी ।।५१।।

ऐसी प्रार्थना करुनि देवीदास । अंतरी आठविला श्री व्यंकटेश ।
स्मरता ह्रिदयी प्रकटला ईश । त्या सुखासी पार नाही ।।५२।।

ह्रिदयी आविर्भवली मूर्ती । त्या सुखाची अलौकिक स्थिती ।
आपुले आपण श्रीपती । वाचेहाती वदवीतसे ।।५३।।

‘ते’ स्वरूप अत्यंत सुंदर । श्रोती श्रवण कीजे सादर ।
सांवळी तनु सुकुमार । कुंकुमाकार पादपद्मे ।।५४।।

सुरेख सरळ अंगोळिका । नखें जैसी चंद्ररेखा ।
घोटीव सुनीळ अपूर्व देखा । इंद्रनिळाचियेपरी ।।५५।।

चरणी वाळे घागरिया । वांकी वरत्या गुजरिया ।
सरळ सुंदर पोटरिया । कर्दळीस्तंभाचियेपरी ।।५६।।

गुडघे मांडिया जानुस्थळ । कटीतटी किंकिणी विशाळ ।
खालते विश्वउत्पत्तिस्थळ । वरी झळाळे सोनसळा ।।५७।।

कटीवरते नाभिस्थान । जेथोनि ब्रह्मा झाला उत्पन्न ।
उदरी त्रिवळी शोभे गहन । त्रैलोक्य संपूर्ण जयामाजी ।।५८।।

वक्ष:स्थळी शोभे पदक । पाहोनि चंद्रमा अधोमुख ।
वैजयंती करी लखलख । विद्युल्लतेचियेपरी ।।५९||

ह्रिदयी श्रीवत्सलांछन । भूषण मिरवी श्रीभगवान ।
तयावरते कंठस्थान । जयासी मुनिजन अवलोकिती ।।६०।।

उभय बाहुदंड सरळ ।नखें चंद्रापरीस तेजाळ ।
शोभती दोन्ही करकमळ । रातोत्पलाचीयेपरी ।।६१।।

मनगटी विराजती कंकणे । बाहुवटी बाहुभूषणे ।
कंठी लेइली आभरणे । सूर्यकिरणे उगवली ।।६२।।

कंठावरुते मुखकमळ । हनुवटी अत्यंत सुनीळ ।
मुखचंद्रमा अतिनिर्मळ । भक्तस्नेहाळ गोविंदा ।।६३।।

दोन्ही अधरांमाजी दंतपंक्ती । जिव्हा जैसी लावण्यज्योती ।
अधरामृतप्राप्तीची गती । ते सुख जाणे लक्ष्मी ।।६४।।

सरळ सुंदर नासिक । जेथे पवनासी झाले सुख ।
गंडस्थळीचे तेज अधिक । लखलखीत दोहीं भागी ।।६५।।

त्रिभुवनीचे तेज एकवटले । बरवेपण सिगेसि आले ।
दोन्ही पातयांनी धरिले । तेच नेत्र श्रीहरीचे ।।६६।।

व्यंकटा भृकुटिया सुनीळा । कर्णद्वयाची अभिनव लीळा ।
कुंडलांच्या फांकती कळा । तो सुखसोहळा अलौकिक ।।६७।।

भाळ विशाळ सुरेख । वरती शोभे कस्तुरीटिळक ।
केश कुरळे अलौकिक । मस्तकावरी शोभती ।।६८।।

मस्तकी मुकुट आणि किरीटी । सभोवती झिळमिळ्याची दाटी ।
त्यावरी मयूरपिच्छांची वेटी । ऐसा जगजेठी देखिला ।।६९।।

ऐसा तू देवाधिदेव । गुणातीत वासुदेव ।
माझिया भक्तीस्तव । सगुणरूप झालासी ।।७०।।

आतां करू तुझी पूजा । जगज्जीवना अधोक्षजा ।
आर्ष भावार्थ हा माझा । तुज अर्पण केला असे ।।७१।।

करूनि पंचामृतस्नान । शुद्धामृत वरी घालून ।
तुज करू मंगलस्नान । पुरुषसूक्तेकरूनियां ।।७२।।

वस्त्रे आणि यज्ञोपवीत । तुजलागी करू प्रीत्यर्थ ।
गांधाक्षता पुष्पे बहुत । तुजलागी समर्पू ।।७३।।

धूप दीप नैवेद्य । फल तांबूल दक्षिणा शुद्ध ।
वस्त्रे भूषणे गोमेद । पद्मरागादिकरुनी ।।७४।।

भक्तवत्सला गोविंदा । ही पूजा अंगीकारावी परमानंदा ।
नमस्कारुनी पादारविंदा । मग प्रदक्षिणा आरंभिली ।।७५।।

ऐसा षोडशोपचारे भगवंत । यथाविधि पूजिला हृदयांत ।
मग प्रार्थना आरंभिली बहुत । वरप्रसाद मागावया ।।७६।।

जयजयाजी श्रुतिशास्त्रआगमा । जयजयाजी गुणातीत परब्रह्मा ।
जयजयाजी हृदयवासिया रामा । जगदुद्धारा जगद्गुरू ।।७७।।

जयजयाजी पंकजाक्षा । जयजयाजी कामळाधीशा ।
जयजयाजी पूर्णपरेशा । अव्यक्तवक्ता सुखमुर्ती ।।७८।।

जयजयाजी भक्तरक्षका । जयजयाजी वैकुंठनायका ।
जयजयाजी जगपालका । भक्तांसी सखा तू एक ।।७९।।

जयजयाजी निरंजना । जयजयाजी परात्परगहना ।
जयजयाजी शुन्यातीत निर्गुणा । परिसावी विज्ञापन एक माझी ।।८०।।

मजलागी देई ऐसा वर । जेणें घडेल परोपकार ।
हेंचि मागणे साचार । वारंवार प्रार्थीतसे ।।८१।।

हा ग्रंथ जो पठण करी । त्यासी दु:ख नसे संसारी ।
पठणमात्रे चराचरी ।विजयी करी जगाते ।।८२।।

लाग्नार्थियाचे व्हावें लग्न । धनार्थीयासी व्हावें धन ।
पुत्रार्थियाचे मनोरथ पूर्ण । पुत्र देऊनि करावे ।।८३।।

पुत्र विजयी आणि पंडित । शतायुषी भाग्यवंत ।
पितृसेवेसी अत्यंत रत । जयाचे चित्त सर्वकाळ ।।८४।।

उदार आणि सर्वज्ञ । पुत्र देई भक्तालागून ।
व्याधिष्ठांची पीडा हरण । तत्काळ कीजे गोविंदा ।।८५।।

क्षय अपस्मार कुष्ठादि रोग । ग्रंथपठणे सरावा भोग ।
योगाभ्यासियासी योग । पठणमात्रे साधावा ।।८६।।

दरिद्री व्हावा भाग्यवंत । शत्रूचा व्हावा नि:पात ।
सभा व्हावी वश समस्त । ग्रंथपठणेकरुनिया ।।८७।।

विद्यार्थियासी विद्या व्हावी । युद्धी शस्त्रे न लागावी ।
पठणे जगात कीर्ति व्हावी । साधु साधु म्हणोनिया ।।८८।।

अती व्हावे मोक्षसाधन । ऐसे प्रार्थनेसी दीजे मन ।
एवढे मागतो वरदान । कृपानिधे गोविंदा ।।८९।।

प्रसन्न झाला व्यंकटरमण । देवीदासासी दिधले वरदान ।
ग्रंथाक्षरी माझे वचन । यथार्थ जाण निश्चयेसी ।।९०।।

ग्रंथी धरोनि विश्वास । पठण करील रात्रंदिवस ।
त्यालागी मी जगदीश । क्षण एक न विसंबे ।।९१।।

इच्छा धरोनि करील पठण । त्याचे सांगतो मी प्रमाण ।
सर्व कामनेसी साधन । पठण एक मंडळ ।।९२।।

पुत्रार्थियाने तीन मास । धनार्थियाने एकवीस दिवस ।
कन्यार्थियाने षण्मास । ग्रंथ आदरे वाचवा ।।९३।।

क्षय अपस्मार कुष्टादि रोग । इत्यादि साधने प्रयोग ।
त्यासी एक मंडळ सांग । पठणेकरूनि कार्यसिद्धी ।।९४।।

हे वाक्य माझे नेमस्त । ऐसे बोलिला श्रीभगवंत ।
साच न मानी जयाचे चित्त । त्यासी अध:पात सत्य होय ।।९५।।

विश्वास धरील ग्रंथपठणी । त्यासी कृपा करील चक्रपाणी ।
वर दिधला कृपा करुनी । अनुभवे कळो येईल ।।९६।।

गजेन्द्राचिया आकांतासी । कैसा पावला हृषीकेशी ।
प्रल्हादाचिया भावार्थासी । स्तंभातूनी प्रगटला ।।९७।।

वज्रासाठी गोविंदा । गोवर्धन परमानंदा ।
उचलोनिया स्वानंदकंदा । सुखी केले तये वेळी ।।९८।।

वत्साचे परी भक्तांसी । मोहे पान्हावे धेनु जैसी ।
मातेच्या स्नेह्तुलनेसी । त्याचपरी घडलेसे ।।९९।।

ऐसा तू माझा दातार । भक्तांसी घालिसी कृपेची पाखर ।
हा तयाचा निर्धार । अनाथनाथ नाम तुझे ।।१००।।

श्रीचैतन्यकृपा अलोकिक । संतोषोनि वैकुंठनायक ।
वर दिधला अलोकिक । जेणे सुख सकळांसी ।।१०१।।

हा ग्रंथ लिहिता गोविंद । या वचनी न धरावा भेद ।
हृदयी वसे परमानंद । अनुभवसिद्ध सकळांसी ।।१०२।।

या ग्रंथीचा इतिहास । भावें बोलिला विष्णुदास ।
आणिक न लागती सायास । पठणमात्रे कार्यसिद्धी ।।१०३।।

पार्वतीस उपदेशी कैलासनायक । पूर्णानंद प्रेमसुख ।
त्याचा पार न जाणती ब्राह्मादिक । मुनि सुरवर विस्मित ।।१०४।।

प्रत्यक्ष प्रगटेल वनमाळी । त्रैलोक्य भजत त्रिकाळी ।
ध्याती योगी आणि चंद्रमौळी । शेषाद्रीपर्वती उभा असे ।।१०५।।

देवीदास विनवी श्रोतयां चतुरां । प्रार्थनाशतक पठण करा ।
जावया मोक्षाचिया मंदिरा । काहीं न लागती सायास ।।१०६।।

एकाग्रचित्ते एकांती । अनुष्ठान कीजे मध्यराती ।
बैसोनिया स्वस्थचित्ती । प्रत्यक्ष मूर्ति प्रगटेल ।।१०७।।

तेथें देह्भावासी नुरे ठाव । अवघा चतुर्भुज देव ।
त्याचे चरणी ठेवोनि भाव । वरप्रसाद मागावा ।।१०८।।

इति श्रीदेवीदासविरचितं श्रीव्यंकटेशस्तोत्रं संपूर्णम

।।श्री व्यंकटेशार्पणमस्तु ।।

shreeganeshaay namah. shree vyankateshaay namah.

om namo jee heraamba .sakalaadi tun praarambha.
aathavuni tooi svarupashobha. vandan bhaaven karitase.1.

naman maajhe hansavaahinee. vaagvarade vilaasini.
granth vaadavay niroopini. bhaavaarthakani jayaamaajee . 2.

naman maajhe guroovarya. prakaasharoopa tun svaamee.
sphoorti dyaavee granth vaadavaya. jenen shrota sukh vaate . 3 .

naman maajhe santasajjana. aani yogiyaan munijanaan .
sakaal shrotaayaan sajjana. naman maajhe shaashvatee . 4 .

granth aika praarthanaashatak. mahaadoshaasee daahak.
toshooniyaan vaikunthanaayak. manorath poorn kareel . 5 .

jayajayajee vyankataramana. dayaaluta.
paranjyoti prakaashagahana. kariton praarthana shravan keeje . 6.

jananeeparee tva paalilen. pitayaapari tvan sabhalile.
sakal sankataapasuni rakshilen. poorn didhalen premasukh . 7 .

hen alolik jareeven maana jaata hai. taree jag hen sajeelen aghaven.
janakajaneepan svabhaav. sahaj aalen angaasee . 8.

deenaanaath premaasaathee. bhakt rakshile sankatee.
prem didhalen apoorv goshthee. bhajanaasaathi bhaktaanchaya . 9 .

aban parisaavi abba. krpaaluva lakshmeeramana.
mej ghalonee garbhaadhaan. alaukik rachana daakhavilee . 10.

tuj na jaanatan jhaalon kheenchee. aban drdhathau doshan ghaatak meethee.
krpayaaluva jagajethee. aparaadh poten ghaalan maajhen . .

maajhiya aparaadhaanchya raashee. bhedoni gelya gaganasee.
dayaavanta hrshikeshee. apulya breedaasee saty kareen . 12 .

putraache sahastr aparaadh. maata kaay manee tayyaacha khed.
terahaveen krpaaloo govind . ma baap maajalaagee . 13 .

uddanamaajee kaalegore. kaay nivadaaven nivadanaare.
krashiya vrkshaanchee falen. madhur kothoni asateel. 14 .

aratilaagin mrdula. kothoni asel krpaavanta.
paashaanasee gulamaalata. kaisiyaapairee futabol . 15 .

aapadamastakavaaree anyaayee. paree thu padarin padilon paahin.
abatan rakshan naana maen. karanen tuj . 16.

samarthaachaye ghrche shravan. tyaasee sarvahee sevaen man.
taisa tuj mhanviton deen. ha apamaan kavanaacha . 17 .

lakshmee pyaantalee. aamhee bhikshaasee ghalonee jholee.
yene too breedaavalee. kaisee raahil govinda . aath .

kuber tuha bhandaaree. amahan phiravisee daarodaaran.
yaant purushaarth muraaree. kaay tujala pain aala . 19 .

draupadee vastr ananta. milata hai bhaagyavanta.
amhanlaagee krpa. kothoni anili govinda . 20.

maavechee karuni dropadee satee. anne puravileen madhyaraatri .
rshishrvaaraanchaya baisalya pankti. trpt kelya kshanamaatren. 21 .

annasaati dahi disha. amha phiravisee jagadeesha .
krpayaaluva paramapurusha . karuna kaisee tujh na ye. 22 .

angikaasa ree ya shiromani. tuj praarthito madhur vachan:.
angeekaar keliya jhaanin. maj haatiche na sodaaven . 23 .

samudre angeekaarila vadavaanal. tenen antaree hotase vivhaal.
aisen asoni sarvakaal . antari santavila tayaanen . 24.

koormen prthveecha ghetala bhaar. tene sodila nahin badivaar.
evedha brahmaand gol thor. tyaacha angeekaar pai kela . 25 .

shankarake dharilen haalaahala. tene neelavarn jhaala gala.
paree tyaagile nahin gopaala. bhaktavatsala govinda . 26 .

maajhya aparaadhaanchya paree. varnit shinalee vaikharee.
dusht patit duraachaaree. adhamahuni adham . 27 .

vishayasakt mandamati aalashee. krpaan kuvyaasani malin maanaseen.
sada sarvakaal sajjanaansi. droh kari sarvada. 28 .

vachanokti nahin madhur. atyant janaasee nitur.
sakal paamarammaajeen paamar. anyatha badivaar jagee vaaje . 29 .

kaam krodh paagal matsar. hen shareer tyaanche bidhaar.
kaamakalpanesee thor. drdh yethe kela aise . 30 .

athaara bhaar vanaspateenchee lekhanee. samudr bharala masheekarunee.
maajhe avagun lihitaan dharanin. taree lihile na gaaye govinda. 31 .

aisa patit mee khara . tureen patitapaavan shaarangadhara.
tuvan angeekaar keliya gadaadhara. kon gunadosh ganeel . 32 .

neecha raatalee riyaaseen. teesee kone mahenel daasee.
loh laagataan parisaasee. poorvasthati mag kainchee . 33 .

gaanvadeeche hote lendavohal. gangaasee mitran gangaajal.
kaakavishtheche jhaale pimpal. taayaansee nindy kone mhaane . 34 .

taisa kujaati mee amangal. paree tuya mhanvito keval .
kanya daaniyaan kul . mag kaay vichaarave . 35 .

jaanat asataan aparaadhee nar . taree kaan kela angeekaar.
angikaaraavaree avher . samarthen kela na paahije. 36 .

dhaav paav re govinda. haathee ghevoniya gada.
kari maajhya karmaancha chenda. sachchidaanand shreehari ..37..

tuiya naamaachee aparimit shakti. tethe maajhee paape kiti.
krpaaluva lakshmeepati. barave chittee vichaaree ..38..

tera naam patitapaavan. tera naam kaleemalaadhan.
tera naam bhavataaran. sankatanaashan naam ..39..

abet praarthana ek kamaapti. too naami raho maajheematee mati.
henchi magaato pudhat pudhati. paranjyoti vyankatesha ..40..


too anant too anant naam. tayaammaajee ati sulabhe.
tee mee alpamati preme. smaroonee praarthana karitase .. 41.

shreevyankatesha vaasudeva. pradyumn ananta keshava.
sankarshan shreedhara maadhava. naaraayan aadimoorti ..42..

padmanaabh daamodara. prakaashagahana paraatpara.
aadi anaadi vishvambhara. jagadudhaara jagadeesha ..43..

krshn vishnu hrsheekeshah. aniruddh purooshottam paresha.
nrsinh vaaman bhaagavatesha. bauddh kalkee nijamoorti .. 44..

anaatharakshak aadipurusha. poornabrahm sanaatan asangata.
sakalamangal mangalaapega. sajjanajeevan sukhamoorti ..45..

gunaateeta gunagya. nijabodharoopa nimagna.
shuddh saatvik sujya. gunapragya bhagavaan ..46..

shreenidhi shreevatsalaanchhanadhara. bhayakrdabhayanaashana giridhara.
dushtadaityasanhaarakara. veera sukhakara too ek ..47..

nikhil niranjan nirvikaar. vivekaraavani vairaagara.
madhumuraadaityasanhaarakara. asuramardana ugramoorti ..48..

shankhachakr gadaadhar. garudavaahana bhaktapriyakara.
gopeemanoranjan sukhakara. adviteey svabhaave ..49..

naanaanaatakasootradhaariya. jagadvyaapaka jagadvarya.
krpaasamudr karunaalay. munijanadhyeya moolamoorti ..50..

sheshashayana sarvabhooma. vaikunthavaasee niroopama.
bhaktakaivariya gunadhaam. paav amhaan ye samayee ..51..

aisee praarthana karuni deveedaas. antaryaamee aathavila shree vyankatesh.
smarata hrdayai samarpanala eesh. tya sukhasee paar nahin ।।52।।

hrdayai aavirbhavali moorti. tya sukhaachee sthit alaukik .
aap shreepati. vaachehaati vadavitse ..53..

te svaroop atyant sundar. shrotee shravan keeje sadar.
sanvali tanu sukumaar:. kunkumaakar paadapadme ..54..

suraling saral angolika. nakhen jaisee chandrarekha.
ghotiv saatil apoorv dekha. indranilaachyepari ..55..

charanee vaale ghaghariya. vankee vartya gujaraatiya.
saral sundar potariya. kardaleestambachiyepari ..56..

gudaghe maandiya jaanusthal. katitaati kinkinee vishaal .
kaalate vishvutpattisthah. veree jhaalaale sonasaala ..57..

kativarate naabhisthaan. jethoni brahma jhaala utpann.
udaree trivalee shobhe gahan. trailoky sampoorn jayaamaajee ..58..

vakshahsthee shobhe padak. paahoni chandrama adhomukh.
vaijayantee kari laakhalakh. vidyullatechayepari ..59||

hrdayai shreevatsalanchan. hiroeen miravee shreebhagavaan.
tyaavarate kanthasthaan . jaayasee munijan avalokiti ..60..

ubhay bahudand saral nakhen chandraapairis tejaal.
shobhati donhi karakamal. raatotpalaachyepari ..61..

maangati viraajati kankane. bahuvati bahubhooshane.
kanthee leilee aabharane. sooryakirane ugvali ..62..

kanthaavarute mukhakamal. hanuvatee atishay neetaal .
mukhachandrama atinirmal . bhaktasnehaal govinda ..63..

donhi adharmamaajee dantapankati. jivha jaisa laavanyajyoti.
adhaaraamrtapraaptichee gati. te sukh jaane lakshmee ..64..

saral sundar naasik . jethe pavanasee jhaale sukh.
gandasthaleeche tej adhik. lakhahit dohin bhaagee ..65..

tribhuv chitr tej ekavetale. bavepan sigesee ale.
donhi patayanni dharile. tek utsav shreehariche ..66..

vyankata bhukutiya seetaala. karnadvayaachee navonvesh leela.
kundalaanchya phaankatee kaala. to sukhasohaala alaukik ..67..

bhal vishaal surang. vratee shobhe kastureetilak.
kesh kurale alaukik . mastakavaaree shobhatee ..68..


mastakee taaj aur kireetee. sabhovati jhilameelyaachee daati.
tyaavaree mrpichachaanchee vetee. aisa jagajethee dekhila ..69..

aisa tu devaadhidev . gunaateet vaasudev.
maajhiya bhakteestav. sagunaroop jhaalaasee ..70..

aban karu tooi pooja. jaggajeevana adhokshaja.
aarsh bhaavaarth ha maajha. tuj arpan kela aise ..71..

karuni panchaamrtasnaan. shuddhaamrt vaaree ghaaloon.
tuj karu mangalasnaan. purushasooktekaruniyaan ..72..

vastre evan yagyopaveet. tujalaagee kuru priyaarth.
gandhaakshata pushpe bahut. tujalaagee samarpu ..73..

dhoop deep naivedy. phal taambool dakshin shuddh.
vastre shyaame gomed. padmaraagaadikuruni ..74..

bhaktavatsala govinda. hi pooja angikaaraavee paramaanand.
namaskaaruni padaaravinda. mag pradakshina insaantilee ..75..

aisa shodashopachaare bhagavant. yathaavidhi poo hrdayaantar.
mag praarthana aarambhilee bahut . varaprasaad magaavaaya ..76..

jayajayajee shrutishaastr aagam. jayajayajee gunaateet paarabrahma.
jayajayajee hrdayavaasee raama. jagadudhaara jagguroo ..77..

jayajayajee pankajaaksha. jayajayajee kaamalaaga.
jayajayajee poornaparesh. avyaktavakta sukhamoorti ..78..

jayajayajee bhaktarakshak . jayaajayaajee vaikunthanaayaka.
jayajayajee jagapaalaka. bhaktaansee sakha tu ek ..79..

jayajayajee niranjana. jayajayajee paraatparagahana.
jayajayajee shunyaateet nirguna. parisaavee vigyaapan ek maajhee ..80..

majalaagee deee aisa var. jenen ghadel paropakaar.
henchi maagane sachchar. vaaranvaar praartheetse ..81..

ha paath jo paathan karee. tyaasee du:kh nase sansaaree.
pattanamaatre charaacharee .vijayee kari jaagate ..82..

laagnaarthiyaache vhaaven lanch. dhanaartheeyaasee vhaaven dhan.
putraarthiyaache manorath poorn. putr deuni karaave ..83..

putr vijayee aur pandit. shataayushee bhaagyavant.
pitrsevesee atyant rat. jaayache chitt sarvakaal ..84..

udaar evan sarvagy. putr dei bhaktalaagoon.
vyaadhishthaanch peeda haran. tatkaal keeje govinda ..85..

kshay apasmaar kushthaadi rog. paathapathaane sarva bhog.
yogaabhyaasayogasee. pattanamaatre saarava ..86..

daaridri vaaha bhaagyavant. shatrucha vaha ni:paat.
sabha vhaavi vash samagr. paathapaathanekaruniya ..87..

vidyaartheeyasee vidya bhavavi. yuddhee shastre na laagaavee.
pathaane jagat keerti vhaavee. saadhu saadhu mhaanoniya ..88..

ati vaahave mokshasaadhan. aise praarthanaasee deeje man.
evadhe maagato vaibhavan . krpaanidhe govinda ..89..

aakarshak jhaala vyankataraman. deveedaasasee didhale shobhaayamaan.
granthaaksharee maajhe vachan. yathaarth jaan saayesee ..90..

granthee dharoni vishvaas. pattan kareel raatridivas.
tyaalaagee mee jagadeesh. kshan ek na visambe ..91..

ichchha dharoni karil pathan. yah mere lie pramaan hai.
sarv kaamanesee saadhan. pattan ek mandal ..92..

putraarthiyaane teen maas. dhanaarthiyaane ekavees divas.
kanyaarthiyaane shaanamaas. paath aadare vaachava ..93..

kshay apasmaar kushtaadi rog. any saadhane prayog .
yah ek mandal saang hai. pathanekaruni kaaryasiddhi ..94..

he vaaky maajhe nemast . aise bolila shreebhagavaan.
sach na man jayaache chitt . tyaasee adh:paat saty hoy ..95..

vishvaas dharil paathapaathanee. tyaasee krpa kareel chakrapaani.
var didhala krpa karuni. anubhave kaalo yel ..96..

gajendraachiya aakaantasee. kaisa paavala hrshikeshee.
pralhaadachiya bhaavaarthasi. stambhaatuni pragatal ..97..

vajrasaathee govinda . govardhan paramaanand .
uchaloniya svaanandakanda. sukhee kele taye velee ..98..

vatsaache paree bhaktaansi. mohe panhaave dhenu jaisa.
matechya snehatulanesee. tyaachaparee ghadalese .99.

aisa too maajha daataar . bhaktaansee ghalisee krpechee paakhar.
ha tayaacha nirdhaar . anaathanaath naam tera ..100..

shreechaitanyakrpa alaukik. santoshoni vaikunthanaayak.
var didhala alaukik. jene sukh sakaalaansee..101..

ha granth lihita govind. ya vachanee na dharaava bhed.
hrday vaase paramaanand . anubhavasiddh sakalaansee ..102..

ya grantheecha itihaas. bhaaven bolila vishnudaas.
aanik na laagat sayas. pattanamaatre kaaryasiddhi..103..

paarvatees upadeshee kailaasanaayak. poornaanand premasukh.
tyaacha paar na jaanati brahmaadik. muni suravar vismit ..104..

daayarekt praagatel vanamaalee. trailoky bhajat trikaalee.
dhyaati yogee aani chandramaulee. sheshaadreepaarvatee ubha ase ..105..

deveedaas vinavee shrotaayaan chaturaan. praarthanaashatak paath kara.
jaavaya mokshachiya mandira. kahin na keemat saayaas ..106..

ekaagrachitte ekaanti. anushthaan keeje madhyaraatri.
baisoniya svasthachittee. pratyaksh moorti pragatel ..107..

tethen debhaavaasee noore thaav. avagha chaturbhuj dev .
tyaache charanee tevoni bhav. varaprasaad magaava ..108..
iti shreedeveedaasavirachitan shreevyankateshstotran sampoornam

..shree vyankateshaarpanamastu..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *